wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:


Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej...Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji samorządowej, przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, przedstawicieli Sił Powietrznych, linii lotniczych, portów lotniczych, firm handlingowych, oraz wszystkich osób profesjonalnie związanych z lotnictwem.Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego.

Płk dypl. pil. Cezary Wasser, Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Władzy Lotnictwa Wojskowego

Dlaczego władza lotnictwa wojskowego jest potrzebna w Polsce?

Po pierwsze: Taki jest trend w NATO i Europie. Wynika on z konsolidacji władz lotniczych po stronie cywilnej, które zostały zgodnie z przepisami wyodrębnione i sprawują nadzór nad całokształtem lotnictwa cywilnego. W wersji wojskowej były to z reguły odpowiednie struktury dowództw sił powietrznych poszczególnych krajów, odpowiedzialne m.in. za normowanie i nadzór nad eksploatacją statków powietrznych oraz  zapewnienie pewnych kwalifikacji personelu lotniczego.

Dotychczas występował więc taki typowy konflikt interesów między dowodzeniem a obiektywnym zapewnieniem zdatności i eksploatacji statków powietrznych w zgodzie z przepisami.  Dochodziło do sytuacji kiedy to ten sam dowódca, który wdrażał nowe przepisy i nowe regulację z drugiej strony sam je oceniał i stawiał zadania jednostkom lotniczym.

W wyniku tego trendu rozpoczęto w lotnictwie wojskowym dostrzegać potrzebę rozdzielenia spraw regulacji, stanowienia standardów w lotnictwie wojskowym i nadzoru od linii dowodzenia tak aby dążenie do wykonania zadań nie dominowało nad zgodnością z określonymi regułami i przepisami eksploatacji techniki lotniczej i wykonywania zdań w lotnictwie. Naczelną zasadą w czasie pokoju powinno być zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa lotów. Społeczeństwa nowoczesne, społeczeństwa zachodnie nie akceptują strat w czasie pokoju wynikających tylko  z dobrych chęci, ofiary nie są akceptowane w czasie pokoju tym bardziej, że mogą one dotykać też ludności cywilnej. Upadek samolotu wojskowego na  miasto będzie powodował tak dotkliwe straty, że nie będą akceptowane dla opinii publicznej stąd takie zdyscyplinowanie i oddzielenie sprawy standardów i nadzoru od dowodzenia i wykonywania zadań jest zdrowe pod względem systemowym i to jest chyba najważniejszy powód.

A po drugie: Jak się podejdzie do tego ze strony polskiej to w wyniku różnych zmian, struktur dowodzenia mieliśmy już tyle, że w tej chwili rzeczy które były z natury u dowódcy lotnictwa są rozproszone w wielu instytucjach wojskowych, i gdyby je tylko wyjąć i pozbierać pod względem zadaniowym i personalnym z zakresu obowiązków dotychczasowej rozproszonej struktury byłoby to bardziej logiczne, przejrzyste i proste do zarządzania. Efektywniejsze w ogólnym wymiarze i to są główne powody dla których powinniśmy taką władzę ustanowić.

Panie Pułkowniku jakie wyzwania stoją przed Panem jako pełnomocnikiem Ministra oraz jakie czekają zespół powołany w resorcie obrony narodowej do spraw utworzenia władzy lotnictwa wojskowego?

Takim pierwszym wyzwaniem to jest pogodzenie roli pełnomocnika ministra w obszarze władzy lotnictwa wojskowego z moja etatową funkcją jako szefa szefostwa służby ruchu lotniczego sił zbrojnych więc musze wygospodarować czas na uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach, spotkaniach, konferencjach w tym takich decyzyjnych gdzie mam reprezentować Polskę wobec już ukonstytuowanych funkcjonujących czasami od kilkunastu lat władz lotnictwa wojskowego i wnioski z tych że konferencji, spotkań przekazywać w celu uwzględnienia podczas organizacji tego typu władzy w Polsce przede wszystkim do zespołu zadaniowego ale tez do właściwych instytucji w kraju do czasu powstania tej władzy. W ten sposób reagować na to co się dzieje chociażby w Europie, NATO, Uni Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony więc to jest takie pierwsze wyzwanie.

Drugie to jest jakby ocena i kierowanie właściwych propozycji i uwag do zespołu zadaniowego i do instytucji mając na uwadze sprawną organizację lotnictwa wojskowego  aby uwzględniać sprawdzone i gotowe rozwiązania  , które już funkcjonują w innych krajach europejskich. Z drugiej strony aby były zgodne z naszym systemem prawnym, kulturą organizacyjną w lotnictwie sił zbrojnych żeby nie przez proste naśladownictwo ale przez  twórczą adaptację powołać sprawny urząd. Urząd zdolny do bycia uznanym przez sojusz północno- atlantycki no i zdolnym też do bycia uznanym przez konkretne władze lotnictwa wojskowego poszczególnych państw. Innymi słowy chodzi o to aby nasz sposób nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych nad bezpieczeństwem lotów, wyszkoleniem całego personelu lotniczego od technika samolotu, kontrolera lotów  do pilota jest właściwy i zgodny ze standardami i przepisami, to jest celem.

Panie Pułkowniku jaki jest skutek powołania władzy lotnictwa wojskowego? Jaki jest spodziewany skutek dla lotnictwa Sił Zbrojnych?

Przede wszystkim bardziej przejrzyste struktury i skomasowanie tych zadań w strukturach, które są do tego powołane. Jeżeli mówimy od strony regulacyjnej stanowienia przepisów, interpretowania ich, poprawiania to jedna instytucja dla lotnictwa sił zbrojnych się tym zajmie. Tym samym zniknie to rozproszenie.

Po drugie takim skutkiem będzie to, że zniknie konflikt wewnętrzny czy konflikt interesów u dowódcy dowodzącego lotnictwem, który z jednej strony musi być zgodny z przepisami które często sam stanowi, z drugiej strony występuje pod presją zadania, wykonywania określonego zadania. Przy rozdzieleniu tych funkcji on skupia się na wykonywaniu misji zgodnie z regulacjami, przepisami tam gdzie stanowi je inny urząd, inna osobowość jakby prawna. Oczywiście to nie blokuje, tak trzeba rozumieć, że nie blokuje to wykonywania pewnych rzeczy ale gdy wymagane są odstępstwa to następują po jakimś procesie obejmującym analizę ryzyka Po trzecie Jaki jest skutek? To jest właściwie nowoczesne pojęcie zarządzania bezpieczeństwem lotów w lotnictwie. Ono bierze się całościowego jak się w NATO mówi  „Total approach to aviation” totalnego podejścia czy holistycznego podejścia do spraw lotnictwa wojskowego żeby widzieć je w całokształcie i być proaktywnym. Stosować faktycznie tą profilaktykę zanim się coś stanie. Obserwując pewne trendy, symptomy żeby nie reagować tylko na już zaistniałe wypadki lotnicze.

Instytucja władzy lotniczej jeżeli powstanie będzie miała taką szansę żeby tym bezpieczeństwem lotów w sposób bardziej nowoczesny zarządzać.

Dziękuje za rozmowę Panie Pułkowniku

 

 

 

Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Budowa CPK to ogromny projekt cywilizacyjny, którego wizja wychodzi daleko w przyszłość i stwarza możliwość zaprojektowania od podstaw całego szeregu rozwiązań. Jakie rozwiązania, stosowane w najlepszych porach lotniczych świata, uważa Pan za warte naśladowania i implementowania w CPK?

CPK będzie podążał za aktualnymi trendami w lotnictwie. Podstawowym celem jest budowa węzła przesiadkowego łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Jest to możliwe dzięki realizacji inwestycji od podstaw, co jest wyjątkową sytuacją na skalę europejską. Mamy ambicję, żeby CPK znalazł się wśród 10 najlepszych portów lotniczych na świecie, szczególnie pod względem zapewnienia komfortu pasażerów. Tutaj najbliżej nam do wzorców azjatyckich m.in. lotniska Changi w Singapurze i Incheon w Seulu.

 

Ilość odprawianych na lotnisku Chopina w Warszawie pasażerów najprawdopodobniej osiągnie i przekroczy maksymalne wartości na długo przed oddaniem CPK do eksploatacji. Jakie jest optymalne rozwiązanie przejściowe?

Jednym z najważniejszych powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na budowę CPK, są ograniczone możliwości rozbudowy Lotniska Chopina. W ubiegłym roku port w Warszawie przewiózł 15,75 mln pasażerów. W kolejnych latach spodziewamy się kolejnych wzrostów - dlatego analizujemy możliwości zwiększenia efektywności istniejącej infrastruktury do momentu przeniesienia ruchu na CPK. Dodatkowo aby sprostać oczekiwaniom przewoźników i pasażerów, zdecydowaliśmy o budowie lotniska komplementarnego na potrzeby ruchu czarterowego - z analiz doradcy technicznego wynika, że najlepszą lokalizacją dla tego typu ruchu jest Radom.

 

 Czy i w jaki sposób można połączyć budowę i rozwój CPK z rozwojem lotnisk regionalnych?

Z dotychczasowych analiz wynika, że wpływ CPK na lotniska regionalne będzie jak najbardziej pozytywny. Wraz z otwarciem Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako portu przesiadkowego i wzrostem liczby połączeń długodystansowych, spodziewany jest wzrost krajowego ruchu lotniczego w ramach relacji pomiędzy portami regionalnymi a CPK.

 

 

Gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

1 Kiedy Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych zostanie Akademią?

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych spełnia już ustawowe przesłanki w zakresie posiadanej przez jednostki organizacyjne liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, przyznające prawo do używania w nazwie Uczelni wyrazu „Akademia”. Rozpoczęliśmy już drogę formalną w celu zmiany nazwy Szkoły na „Wojskowa Akademia Lotnicza”. Mamy nadzieję że nowa nazwa zostanie wprowadzona 1 października 2018 r. Będzie to historyczny moment, kiedy szkolnictwo wojskowe zostanie oparte na pięciu Akademiach. Utworzą one unikatowy w skali Europy, kompleksowy system przygotowania teoretycznego i praktycznego specjalistycznych kadr dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

2 Jakie kierunki rozwoju zaplanowane są na kolejne lata?

Rozwój Uczelni wynika przede wszystkim z przyjętej wizji, że „W 2030 r. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Szkoła Orląt) będzie innowacyjną polską uczelnią wojskową w dziedzinie nauk stosowanych z ugruntowaną pozycją międzynarodową, przygotowującą personel lotniczy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP i lotnictwa cywilnego”. W celu jej realizacji WSOSP będzie rozwijać się wielopłaszczyznowo i wieloetapowo. Ponad dwukrotnie zwiększone limity (w tym roku na studia wojskowe przyjmiemy 110 osób) wymagają dostosowania infrastruktury do potrzeb szkolenia, zwiększenia ilości kadry dydaktycznej, dalszego rozwoju nowoczesnej bazy sprzętu szkoleniowego oraz ciągłego unowocześniania i dostosowywania oferty edukacyjnej do nieustannie zmieniających się potrzeb Sił Zbrojnych i rynku pracy. Przede wszystkim potencjał Uczelni będziemy budować w oparciu o wykwalifikowaną kadrę akademicką i wysokiej klasy sprzęt lotniczy. Akademia będzie posiadać w swoich zasobach lotnisko z rozbudowaną infrastrukturą, bazą dydaktyczną i laboratoryjną niezbędną do prowadzenia badań naukowych na światowym poziomie. Atrakcyjna oferta kształcenia z obszaru nauk technicznych i społecznych, wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej oraz współpraca z otoczeniem na szczeblu państwowym i międzynarodowym to najważniejsze kierunki rozwoju naszej Uczelni.

3 W jaki sposób WSOSP współpracuje z przemysłem lotniczym?

WSOSP aktywnie rozwija współpracę z przemysłem lotniczym, jednostkami lotniczymi oraz potencjalnymi pracodawcami naszych studentów. Kształcimy nie tylko pilotów wojskowych, ale również cywilnych, którzy w razie nagłej potrzeby, będą wsparciem dla Sił Zbrojnych. Przygotowujemy umowy w celu zacieśnienia współpracy m.in. z liniami lotniczymi PLL LOT i Wizz Air, które rekrutują swoich pracowników właśnie spośród naszych studentów. Ponadto, dzięki nawiązanej współpracy, słuchacze WSOSP odbywają swoje praktyki i uczą się zawodu od najlepszych, którymi są m. in.: PZL Świdnik S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 3 w Bydgoszczy i nr 1 w Łodzi, filia w Dęblinie oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Szkoła podejmuje również nowe wyzwania na polu nauki i dydaktyki. Prowadzi współpracę naukowo-badawczą i ekspercką oraz wymienia się doświadczeniami z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w celu budowy stabilnego i bezpiecznego środowiska lotniczego.

4 Jakie zakupy statków powietrznych, symulatorów i wyposażenia laboratoriów planowane są w kolejnych latach?

Szkoła inwestuje w samoloty i śmigłowce szkolno-treningowe do lotów VFR i IFR, które służą do nauki umiejętności pilotażu i nawigacji. W tym roku zostanie zakupionych 6 nowych statków powietrznych, a w planach na kolejny rok mamy ich 10. Jednocześnie kontynuujemy inwestycje w urządzenia symulacji lotu samolotu klasy FNTP II z modułem MCC. Są to symulatory najnowszej generacji, które pozwalają nie tylko na realizację części zajęć praktycznych na urządzeniu treningowym zamiast w samolocie lub śmigłowcu, ale również dają unikatową możliwość przećwiczenia sytuacji awaryjnych, czego nie da się bezpiecznie przeprowadzić w czasie rzeczywistego lotu. Uczelnia będzie również inwestować w rozwój laboratoriów i ich wyposażenia oraz w nowoczesną sieć komputerową i technologie informatyczne.

5 Czy planowana jest rozbudowa infrastruktury Uczelni?

Obecnie modernizowane są obiekty sportowe, w tym basen. Budowana jest również hala widowiskowo–sportowa, a jedna z najważniejszych inwestycji to generalny remont Portu Lotniczego w Nowym Mieście nad Pilicą, w którym jeszcze w tym roku rozpocznie się szkolenie lotnicze. W 2019 r. będziemy kontynuować unowocześnianie infrastruktury WSOSP, tak aby sprostać wymogom MON. W planach jest m. in. budowa nowego akademika i hangaru, przebudowa i modernizacja istniejących już budynków, w tym m. in. Biblioteki Głównej i Klubu Uczelnianego.

6 Jakie nowe technologie będą rozwijane w kolejnych latach?

WSOSP ma w planach kontynuację rozbudowy bazy nowoczesnego szkolenia na symulatorach i statkach powietrznych. Jednakże jedną z najprężniej rozwijających się obecnie dziedzin lotnictwa są technologie związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Przede wszystkim będzie doskonalona funkcjonalność systemów bezzałogowych i poszerzony zakres ich użycia. Ze względu na postęp technologiczny i zmniejszenie masy różnego typu sensorów, będzie możliwe przenoszenie dużej ilości wyposażenia na  coraz mniejszych bezzałogowcach, przy znacznej autonomiczności i niezależności od osoby, która nimi kieruje. Jednocześnie długotrwałość ich lotu w porównaniu z samolotami tradycyjnymi jest zdecydowanie większa, przy całkowitym zachowaniu bezpieczeństwa operatora. W efekcie bezzałogowe statki powietrzne zaczną poważnie konkurować z samolotami załogowymi i to właśnie staje się cechą przyszłego lotnictwa. W związku z tym Ośrodek Szkolenia Obsług Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych jest jednym z najszybciej i najprężniej rozwijających się specjalistycznych ośrodków szkolenia w strukturach naszej Uczelni.

7 Jakie przedsięwzięcia planowane są w WSOSP w związku z obchodami 100-lecia lotnictwa wojskowego?

W Dęblinie święto Stulecia Lotnictwa Wojskowego zaplanowano na 23-24 sierpnia 2018 r. Najważniejsze wydarzenia podczas obchodów to: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100 lat Polskiego Lotnictwa Wojskowego” oraz wizyta przedstawicieli władz państwowych, którzy wezmą udział w zaplanowanej uroczystości organizowanej na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej „Szkoły Orląt” .  Odbędzie się również Spotkanie Lotniczych Pokoleń.

 

Płk rez. dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Współczesne determinanty kształtowania bezpieczeństwa w transporcie lotniczym

 

Transport lotniczy w ujęciu ekonomicznym to działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie osób i ładunków droga powietrzną. Bardzo ważnym determinantem rozwoju tego rodzaju sektora transportowego jest bezpieczeństwo operacji lotniczych w tym pasażerów znajdujących zarówno na pokładach samolotów jak i przebywających w portach lotniczych (terminalach). Transport lotniczy ze względu na swoją specyfikę od początku powstania był obarczony ryzykiem wypadków. Jednak przez ponad sto lat rozwoju lotnictwa ryzyko to zostało zminimalizowane tak znacząco, że współcześnie samolot postrzegany jest jako jeden z najbezpieczniejszych środków transportowych. Taki stan rzeczy był możliwy do osiągnięcia przede wszystkim przez implementowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych do cywilnego sektora przewozów lotniczych.

Odrębną kwestią jest zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym na poziomie krajowym i międzynarodowym. Niezależnie jednak od poziomu, na którym podejmowane są działania cele w zakresie bezpieczeństwa pozostają niezmienne. Istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa żeglugi powietrznej odgrywa również sfera regulacji prawnych. W tej kwestii kluczowe znaczenie mają przepisy o charakterze administracyjnym, ponieważ normują
w sposób szczegółowy zasady żeglugi powietrznej oraz inne sfery wspierające działalność lotniczą. Nie mniej ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym odgrywa wdrażanie nowoczesnych urządzeń technicznych opartych na najnowszych rozwiązaniach i osiągnięciach technologicznych. Implementacja do praktyki transportu lotniczego innowacyjnych rozwiązań pozwala nie tylko ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, ale także zwiększyć poziom bezpieczeństwa pasażerów. Zakres implementacji nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ogromny, ale ich wdrażaniu musi towarzyszyć tworzenie i wprowadzanie odpowiednich procedur oraz permanentne szkolenie pracowników. Wydaje się to ważne spostrzeżenie, chociażby ze względu na fakt, że technika
 i urządzenia nigdy w pełni nie zastąpią człowieka, ponieważ zawsze będą w jakimś stopniu przez niego zarządzane. Eksperci są jednomyślni co do tego, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym nie można spocząć na laurach i dlatego należy nieustannie poszukiwać nowych innowacyjnych rozwiązań.  W praktyce okazuje się, że jest to trudne do osiągnięcia ze względu na znaczący wzrost natężenia ruchu w przestrzeni powietrznej, który wymaga nowych rozwiązań w zakresie organizacji żeglugi powietrznej, nowej infrastruktury oraz zmian w regulacjach prawnych. W celu właściwego reagowania na zagrożenia w transporcie lotniczym jak np. terroryzm, instytucje organizujące procesy transportowe potrzebują dobrze przemyślanej koncepcji sytemu bezpieczeństwa opartego na zarządzaniu ryzykiem, przystosowywanego do lokalnych uwarunkowań i zdiagnozowanych zagrożeń. W tym względzie kluczową kwestią jest opracowanie i skuteczne wdrożenie programów bezpieczeństwa, które powinny być jasne, spójne i kompleksowe. Znajduje to również swoje odniesienie do infrastruktury portu lotniczego, ponieważ zarówno przepisy krajowe jak i międzynarodowe (zalecenia International Civil Aviation Organisation — ICAO) nakładają na inwestora obowiązek spełnienia szeregu wymogów. Już na etapie projektowania lotniska, czyli jeszcze przed rozpoczęciem jego budowy lub rozbudowy, zarządzający nim musi uzyskać opinię prezesa ULC, która dotyczy zawartego w planie systemu ochrony między innymi terminali pasażerskich. Projektanci muszą więc pogodzić koncepcje architektoniczne z wymogami bezpieczeństwa (np. odpowiednie usytuowanie stref zastrzeżonych, miejsc kontroli, stref dostępu). W tym względzie za pożądane należy uznać wypracowanie konsensusu między podmiotami organizującymi i realizującymi przewozy lotnicze.

Reasumując, można dojść do wniosku, że nie ma złotego środka, który zapewni pełne bezpieczeństwo transportu lotniczego, ale jest wiele rzeczy, które można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków i ograniczyć ich negatywne skutki. W tym jednak względzie należy mieć świadomość, że każde podjęte działanie powinno być proporcjonalne do rodzaju i skali prognozowanego zagrożenia. Poza tym zapewnienie bezpieczeństwa powinno być postrzegane jako zespół zintegrowanych działań uwzględniających czynnik ludzki, techniczny i organizacyjny. Nie ulega wątpliwości, że wdrażanie do praktyki coraz to nowszych rozważań technicznych i organizacyjnych z pewnością jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo transportu lotniczego w XXI wieku. W tym względzie należy uznać za właściwe te koncepcje, które przewidują stworzenia wielopoziomowego systemu bezpieczeństwa. W przypadku systemów wielopoziomowych można założyć, że stanowią one skuteczne rozwiązanie, ponieważ w przypadku, gdy zawiedzie jeden z elementów jest duża szansa, że skuteczne okaże się kolejne zabezpieczenie. W tym względzie musimy również uświadamiać pasażerom, że kontrole bezpieczeństwa w portach lotniczych pomimo ich uciążliwości, są konieczne, ponieważ pozwalają zapewnić im niezbędny poziom bezpieczeństwa zarówno na lotnisku, jak i w czasie lotu samolotem.

Adam Radomyski

dr hab. inż. A. Krzyżak, Prorektor ds. naukowych, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Jaka jest tematyka badań naukowych prowadzonych we WSOSP?

Uczelnia stwarza duże możliwości rozwoju naukowego pracownikom i studentom w zakresie szeroko rozumianego pojęcia lotnictwa, uwzględniając między innymi takie obszary jak: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ruchem lotniczym, bezpieczeństwo lotnicze, logistyka, transport, materiały inżynierskie, systemy informatyczne czy nawigacja satelitarna.

 

Czy Uczelnia współpracuje z przedsiębiorstwami?

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych – „Szkoła Orląt” to mocna marka, która przyciąga zewnętrzne instytucje i przedsiębiorstwa, chcące nawiązać współpracę. Ostatnio prowadzone rozmowy dotyczyły nawigacji satelitarnej, zarządzania kryzysowego, czy wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w zastosowaniach cywilnych.

WSOSP od wielu lat współpracuje z wieloma strategicznymi instytucjami związanymi z lotnictwem takimi, jak PGZ, czy PAŻP. Lista instytucji i przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy stale się wydłuża. WSOSP jest Uczelnią otwartą na współpracę. W ramach współpracy Uczelnia korzysta z możliwości podnoszenia jakości kształcenia, jak również zwiększania doświadczenia praktycznego pracowników poprzez realizację staży i wzajemnych szkoleń. Przedsiębiorstwa znajdują u nas wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin lotniczych. Współpraca odbywa się na poziomie instytucjonalnym, ale  przedsiębiorstwa są także mocno zainteresowane pozyskaniem naszych absolwentów, którzy cieszą się dobrą opinią.

 

Jakie są plany związane z rozwojem naukowym?

Mając na względzie zarówno własne potrzeby rozwoju w zakresie naukowo-dydaktycznym, uwzględniając w to potencjał pracowników i zaangażowanie studentów, jak również wspomniane szerokie zainteresowanie współpracą, Uczelnia podejmuje działania w kierunku rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej, która będzie coraz lepiej dostosowywała się do pojawiających się potrzeb wewnętrznych i zainteresowań zewnętrznych. W najbliższym czasie, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, planowane są znaczne doposażenia laboratoriów badawczych oraz dydaktycznych związanych z inżynierskim aspektem lotnictwa, a dokładniej fizyką i badaniami lekkich, nowoczesnych materiałów i konstrukcji stosowanych w statkach powietrznych. W dalszych planach jest coraz szersze doposażenie laboratoriów znajdujących się na obu wydziałach Uczelni. Podejmowane są starania o powstanie nowoczesnych, w pełni wyposażonych laboratoriów technik satelitarnych. Uczelnia niestrudzenie zabiega również o pozyskanie funduszy na zakup tunelu aerodynamicznego, który w Szkole Orląt będzie pełnił dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza jest oczywiście w sposób intuicyjny z rozwojem naukowym uczelni w tematyce aerodynamiki w lotnictwie. Druga, może mniej oczywista, ale niezmiernie ważna, to taka, że tunel będzie pełnił rolę swoistego symulatora lotów dla studentów wojskowych oraz cywilnych. Wiedza, w zakresie możliwości zachowania się statku powietrznego w locie w zależności od zmiennych warunków aerodynamicznych, wynikająca z namacalnego, bezpiecznego sprawdzania warunków ekstremalnych jest doświadczeniem bezcennym i w niewątpliwy sposób wpływającym na wyobraźnię, budowanie poczucia bezpieczeństwa lotów i wiedzę techniczną niezbędną w opanowaniu statków powietrznych w niebezpiecznych warunkach atmosferycznych.

 

Zarząd Targów Warszawskich SA
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12a

e-mail:
telefon
+48 (22) 849 60 06

fax
+48 (22) 849 3584
© 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl